Jdi na obsah Jdi na menu
 


Planeta Země

Planeta Země

   Vzdálenost planety od Slunce: 149 000 000 km

  • Vznik Země 

   Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému přibližně před 4,6 miliardami let. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Vznikly tak první planetesimály, které se vzájemně srážely a formovaly větší tělesa. Vzájemné srážky1.jpg planetisimál společně s uvolněným teplem z radioaktivních rozpadů roztavily větší část materiálu, který tvoří Zemi. Předpokládá se, že roztavený povrch se na planetě vyskytoval přibližně miliardu let.  

Po zformování protoplanety docházelo k masivnímu bombardování povrchu následkem vytváření atmosféry. Je dokonce možné, že celý povrch byl roztaven do podoby tzv. MAGNETICKÉHO OCEÁNU. Z rozsáhlých lávových oblastí se uvolňovalo značné množství plynů, které se přidalo k původní atmosféře. Předpokládá se, že první život na Zemi vznikl před 4 miliardami let v dobách, kdy byla atmosféra ještě obohacena volným vodíkem.

  • Tvar Země 

   Poloměr Země je skoro 6,5 tisíce kilometrů. Kulatost Země je dána vlastnostmi gravitační síly,  která působí kolem těžiště a má vlastní simetrii.

  • Vnitřní stavba

   Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou. Nejblíže povrchu se nachází litosféra, která má mocnost od 0 až 60 km. Samotný plášť je mocný 35 až 2890 km a v hloubce mezi 100 až 700 km se nachází astenosféra. Pod pláštěm je v hloubce 6378 km vnitřní jádro.  

  •  Povrch

   Celkový povrch Země je 510 065 284,702 km2, ale vdhshrtutrsj.jpgětší část povrchu (70,8%) je pokryta světovým oceánem kapalné vody, což představuje 361 126 221,569 km2. Oproti tomu souš zabírá 29,2%, což odpovídá 148 939 063,133 km2. Oceány a pevnina nejsou na světě rozmístěny rovnoměrně, ale většina souše připadá na severní polokouli. Jižní polokoule je pak tvořena převážně oceány. Souš je na zemském povrchu rozdělena nepravidelně do pěti velkých oblastí nazývaných KONTINENTY. Jsou jimi Euroasie, Amerika, Afrika, Antarktida a Austrálie. Jádra kontinentů jsou tvořeny stabilními platformami (štíty), které jsou zpravidla staré několik miliard let. Povrch Země je značně nestejnorodý s velkou výškovou rozdílností. Oceánské oblasti tvořené oceánskou kůrou vytváří obrovské deprese, které vzhledem k nulové nadmořské výšce zasahují několik kilometrů pod její úroveň. 

  •   Atmosféra

   Země má relativně hustou atmosféru složenou ze78% dusíku, 21% kyslíku, 0,93% argonu, 0,038 % oxidu uhličitého. Atmosféra chrání povrch Z3.jpgemě před dopadem některých druhů slunečního záření. Její složení je nestabilní a silně ovlivněno biosférou.  

Tloušťka jednotlivých vrstev atmosféry (troposféry, stratosféry, mezosféry, termosféry a exosféry) na různých místech planety kolísá v závislosti na sezónních vlivech.

Celková hmotnost atmosféry je asi 5,1×1018 kg, tedy přibližně 0,000 000 9 celkové hmotnosti Země.

  •  Biosféra

   O živých organismech na planetě někdy říkáme, že tvoří (biosféru). Země je jediným místem ve známém vesmíru, kde je zcela nepochybná existence života, a někteří vědci věří, že život jsou ve vesmíru spíše řídkým jevem.

  • Oběžná dráha Země

   Země oběhne Slunce za 365,2564 průměrných slunečních dní. Rychlost oběhu Země je v průměru asi 30 km/s. Střední vzdálenost Země od Slunce je 149,6 mil. km. Země májeden přirozený satelit, Měsíc, který kolem ní oběhne jednou za 27 dnů 1/3. Ze Země se to jeví jako pohyb Měsíce vzhledem ke Slunci a hvězdám.

  1. Rotace kolem své osy - rotace Země kolem její osy spojující severní a jižní póll trvá 23 hodin, 56 minut a 4,091 sekund.
  2. Časová pásma             - Vlivem rotace Země kolem své osy se postupně přesunuje oblast odkloněná od Slunce, což se na povrchu projevuje jako příchod a odchod noci. Z tohoto důvodu vznikla mezinárodní dohoda, která rozdělila celý zemský povrch na 24 časových pásem.
  • Měsíc 20080525_02.jpg

   Měsíc či též Luna je relativně velké terestrické těleso, jehož průměr je asi jedna čtvrtina zemského. Gravitační síly mezi Zemí a Měsícem způsobují Zemi příliv a odliv. Měsíc dramaticky ovlivnil vývoj života tím, že brání prudkým změnám podnebí.   

Gravitační působení Měsíce spolu se slapovými jevy způsobuje nepatrné zpomalování zemské rotace. Protože platí zákon zachování hybnosti, Měsíc se díky tomu zvolna vzdaluje od Země.

 

Náhledy fotografií ze složky 03 Země

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář